Előfizetői szerződés

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

Egyéni előfizetők számára (a továbbiakban: Szerződés)

Jelen dokumentum a Szolgáltató szóban, írásban vagy elektronikus úton tett ajánlatának az Előfizető általi elfogadásával létrejött előfizetői szerződés írásba foglalása.

 SZEMÉLYES ADATOK

Előfizető neve/cégneve: (a továbbiakban: Előfizető): ………………………………………………

Lakóhelye/Tartózkodási helye/Székhelye: …………………………………………………………..

Előfizetői hozzáférési pont helye: ……………………………………………………………………

Az előfizetői hozzáférési pontot magába foglaló ingatlan használati jogcíme: (Aláhúzandó!)

tulajdonos                         bérlő                hozzátartozó

 

Előfizető számlázási címe: …………………………………………………………………………..

Egyéni előfizető születési neve: ……………………………………………………………………..

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………………

Előfizető születési helye, ideje: ………………………………………………………………………

Cég esetén adószáma: ………………………………………………………………………………..

Cég esetén statisztikai számjele: …………………………………………………………………….

Cég esetén cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………….

Cég esetén képviseletre jogosult személy: …………………………………………………………..

Cég esetén képviseletre jogosult személy lakcíme: …………………………………………………

 

Az Előfizető kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei:

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………..

Mobiltelefonszám: ……………………………………………………………………………………

Vezetékes telefonszám: ………………………………………………………………………………

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………………

Eszköz kiszállítási cím: ………………………………………………………………………………

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI (a továbbiakban: Szolgáltató)

Szolgáltató neve: CHILI HOTSPOT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 8.

Adószáma: 25534766-2-07

Statisztikai számjele: 25534766-6399-113-07

Cégjegyzékszáma: Cg.07-09-026888 (Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága)

Bankszámlája: 11600006-00000000-76768116

 

A Szolgáltató kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei:

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………

Internetes elérhetőség (e-mail): ………………………………………………………………………

Internetes honlap elérhetősége: ………………………………………………………………………

Szerződés száma: …………………………………………………………………………………….

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS

A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által egyéni előfizetők számára nyújtott szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a Szolgáltató lehetővé tette az Előfizető számára, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerje az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF rendelkezéseit az Előfizető a jelen előfizetői szerződés elfogadásával tudomásul veszi. A jelen Egyedi előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei és a szerződés-kiegészítések.

A megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket az ÁSZF, az Egyedi előfizetői szerződés, a mellékletek és a szerződés-kiegészítések tartalmazzák.

 • Az Előfizető által kért alapszolgáltatások:

A Szolgáltatás rövid leírása:

Az adásvételi szerződéssel az Előfizető megvásárolja a Szolgáltató által forgalmazott, wifi-hálózaton keresztül történő internetes hozzáférést biztosító hálózati hardver eszközt (továbbiakban: „Eszköz”) egyszeri vételár kifizetésével, az üzemeltetési/előfizetői szerződéssel pedig megbízza a Szolgáltatót, hogy a megvásárolt Eszközt üzemeltesse, melynek során a Szolgáltató az alábbi Szolgáltatások igénybevételét biztosítja:

 • a Vevő által biztosított vezeték nélküli interneteléréssel a hálózathoz való hozzáférést egyedi elérhetőség (Facebook azonosító) azonosításával;
 • egyedi bejelentkező felületet az azon történő reklámok és promóciós anyagok elhelyezésének lehetőségével;
 • a felhasználók által közölt nyilvános adatok gyűjtését, adatbázisok létrehozását.

Előfizető kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges wifiképes eszközzel és internet előfizetéssel rendelkezik.

 • Az Előfizető által megrendelt szolgáltatásokat tartalmazó díjcsomag megnevezése:
 • ) díjcsomag megnevezése: „STANDARD” („check” opció, a szolgáltatás webes felületén az igénybevevő bejelentkezési és wi-fi internetes használati lehetőség)  
 • ) díjcsomag: „PRO” („check” opció, a szolgáltatás webes felületén az igénybevevő bejelentkezési és wi-fi internetes használati lehetőség, ezen felül Előfizető számára „admin” elérési jog biztosítása, adatbázis létrehozási, kezelési lehetőség, saját reklámfelületen reklám feltöltés, közzététel lehetőség)
 • Díjazás:
 • A szerződés alapján fizetendő bruttó egyszeri díj: Ft (Eszköz vételár)
 • router1 (típus: MikroTik RB941-2nD-TC) vételár: bruttó 12.000,-Ft
 • router2 (típus: MikroTik RB951G-2HnD) vételár: bruttó 30.000,-Ft
 • A szerződés alapján fizetendő bruttó éves díj: Ft (Díjcsomag előfizetési díj)
 • „STANDARD” díjcsomag éves előfizetési díj: bruttó 60.000,-Ft/év
 • „PRO” díjcsomag éves előfizetési díj: bruttó 90.000,-Ft/év

 A megrendelt kiegészítő szolgáltatások díjai: Szerződés-kiegészítések szerint

 • Egyéb szolgáltatás: egyszeri bekötési/szerelési díj: bruttó 5.000,-Ft.
 • Egyedi átalakítást szükségessé tevő bekötési/szerelési díj: egyedi megállapodás alapján, a kivitelezést végző vállalkozással történő előzetes egyeztetés és egyedi szerződés szerint.

A bruttó díj az ÁFA-val növelt díját jelenti.

Az egyszeri és rendszeres díjak – éves előfizetés esetén első éves díj – az „Eszköz” beüzemelésekor, a szerelési adatlap aláírásakor esedékesek és készpénzben, egyidejűleg kiállított (készpénzes vagy elektronikus úton előállított) számla ellenében fizetendők.

A rendszeres éves díj az első éves díj esedékességének napját követő év azonos esedékességi napjáig fizetendő.

A Szolgáltató a 4.4. pontban írtak szerint a Szerződés megszűnésének időpontjáig az Előfizető által esetlegesen igénybe vett kedvezmények összegét követelheti.

 • A Szolgáltatás megkezdésének határideje:

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az „Eszköz” beüzemelésének – a szerelési adatlap aláírásának – időpontjától számított 15 napon belül elkezdi, amennyiben ennek nincs műszaki vagy egyéb akadálya.

A Szolgáltatás létesítésének legkésőbbi időpontja ez utóbbi esetben is: ……………………………

Az Előfizető a Szolgáltatás megkezdésének határidejeként ezt a későbbi időpontot elfogadja.

3.5. A számlakibocsátás határideje:

A Szolgáltató az esedékes egyszeri díjakról az „Eszköz” beüzemelésének – a szerelési adatlap aláírásának – időpontjában készpénzes, illetve 3 banki munkanapon belül átutalásos számlát állít ki. A Szolgáltató a rendszeres díjakról, azok esedékességét megelőzően átutalásos számlát vagy az esedékességkor készpénzes számlát állít ki. 

 

 1. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

 A Szerződés hatálybalépése:

A Szerződés a Szolgáltató által szóban, írásban vagy elektronikusan tett ajánlat Előfizető általi elfogadásával jött létre és lépett hatályba.

A határozott időtartam kezdőnapja azonban a szolgáltatásnyújtás megkezdésének a napja.

4.2. A szerződés időtartama:

A szerződés időtartama

 • határozatlan
 • határozott: 12 hónap

A határozott időtartam a jelen szerződéssel megrendelt szolgáltatás(ok) aktiválásától számított 12 hónap elteltével jár le. A lejárat napja az aktiválás napját követő 12. hónap azonos naptári napja, annak hiányában a következő nap. A lejárat napját dátumszerűen (év. hónap. nap.) az első számla tartalmazza.

Amennyiben a határozott idejű előfizetői szerződésben meghatározott időtartam lejár, azonban az Előfizető a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az előfizetői szerződés – amennyiben a felek kifejezetten másképpen nem rendelkeznek – határozatlan időtartamúvá alakul, amelyet bármely fél az erre irányadó szabályok szerint szüntethet meg.

Az új, határozatlan idejű előfizetői szerződésre a Szerződés szabályai értelemszerűen alkalmazandók, azzal, hogy: a) a szolgáltatások igénybevételének feltételeire és díjazására az akkor hatályos ÁSZF 2. számú melléklete; b) szerződés felmondására a határozatlan idejű szerződés felmondásának szabályai vonatkoznak.

 • Az előfizetői szerződés megszűnése:

Az ÁSZF VII./10-16. pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit.

 • A határozott idejű szerződés Előfizető általi felmondásának következményei:

Amennyiben az Előfizető a határozott idejű Szerződést annak lejárata előtt megszünteti anélkül, hogy arra a Szolgáltató szerződésszegő magatartása okot adott volna, vagy az Előfizető szerződésszegésére tekintettel a Szolgáltató felmondja a szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől a Szerződés 3.3. pontjában megjelölt, a Szerződés megszűnésének időpontjáig az Előfizető által igénybe vett kedvezmények összegét követelheti. Előfizető kijelenti, hogy az előfizetői szerződést a jelen pontban foglalt kötelezettségek ismeretében kötötte meg, és ezen rendelkezéseket – ideértve a Szolgáltató igényeit – kifejezetten elfogadja.

4.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés a határozott időtartamának lejárta utáni további határozott időtartamra szerződésmódosítással meghosszabbítható, amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt erre bármelyik fél ajánlatot tesz, és a másik fél azt kifejezett nyilatkozatával elfogadja.

 1. AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE:

 

A Szolgáltató a) honlapján (www.chilihotspot.hu); b) székhelyén (8000 Székesfehérvár, Gáz utca 8.).

Az Előfizető nyilatkozata az ÁSZF igénylésére vonatkozóan:

 • nem kérem
 • a kapcsolattartási email címemre kérem
 • térítésmentesen nyomtatott formában kérem
 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATAI

6.1. A Szolgáltatás igénybevételével elfogadom az ÁSZF VIII./4. pontja szerinti adatkezelési rendelkezéseket.

6.2. Az Előfizető további nyilatkozatai:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Hozzájárulok, hogy a fent megjelölt kapcsolattartási e-mail címet a Szolgáltató értesítési címként kezelje, és arra megküldje az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos szolgáltatói értesítéseket.

Kijelentem, hogy a határozott időtartamú Szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató felajánlotta a határozatlan időtartamú szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatta azok részletes feltételeit.

 • igen
 • nem
 1. Az előfizetői szerződés módosítása:

Az ÁSZF VII./1-9. pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat.

 1. Jogvita esetén az alábbi típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére:

A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF IV./12. pontjában foglaltak szerint közvetlenül rendezheti.

Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, a Szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez, illetve békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak.

 1. Egyéb rendelkezések

Előfizető kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint hozzájárul adatainak a Szerződésben meghatározott módon történő kezeléséhez.

 

Kelt:……………………….  .………………………………………….

 

…………………………….                                                                ……………………………..

Előfizető                                                                                             Szolgáltató

Hozzászólások lezárva.