Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek CHILI HOTSPOT Kft.

 1. május 1. napjától hatályos szövege

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. Mielőtt megvásárolná a CHILI HOTSPOT Kft. (továbbiakban: „CHILI HOTSPOT”) által értékesített, wifi-hálózaton keresztül történő internetes hozzáférést biztosító hálózati hardver eszközt (továbbiakban: „Eszköz”) és az ahhoz tartozó szolgáltatást (továbbiakban: „Szolgáltatás”), el kell olvasnia és el kell fogadnia valamennyi jelen általános szerződési feltételben (továbbiakban: „ÁSZF”) foglalt, illetve ahhoz kapcsolódó feltételt.
 2. A jelen ÁSZF irányadó bármely vevő (továbbiakban: Vevő; az ÁSZF-hez kapcsolódó szerződések vonatkozásában pedig: Ügyfél, Partner, Megrendelő) és a CHILI HOTSPOT között létrejött Eszköz adásvételi szerződésre, illetve az Eszköz üzemeltetése vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződésre (továbbiakban: „Szerződések”).
 3. Azt a Vevőt, aki a CHILI HOTSPOT-al Szerződéseket köt, úgy kell tekinteni, hogy ismeri a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és elfogadta azt. Amennyiben a Vevő a Szerződéseket elfogadja, úgy kell tekinteni, hogy a CHILI HOTSPOT weboldalán található üzletszabályzatot elolvasta, az abban foglaltakat megértette, és magára nézve kötelezőnek ismerte el.
 4. A jelen ÁSZF a CHILI HOTSPOT honlapján kerül a Vevő részére megismerhető módon közzétételre.

 

 1. SZERZŐDÉSEK TÁRGYA

 

Az adásvételi szerződéssel a Vevő megvásárolja a CHILI HOTSPOT által forgalmazott Eszközt egyszeri vételár kifizetésével, az üzemeltetési szerződéssel pedig megbízza a CHILI HOTSPOT-ot, hogy a megvásárolt Eszközt üzemeltesse, melynek során a CHILI HOTSPOT az alábbi Szolgáltatások igénybevételét biztosítja:

 • a Vevő által biztosított vezeték nélküli interneteléréssel a hálózathoz való hozzáférést egyedi elérhetőség (Facebook azonosító) azonosításával;
 • egyedi bejelentkező felületet az azon történő reklámok és promóciós anyagok elhelyezésének lehetőségével;
 • a felhasználók által közölt nyilvános adatok gyűjtését, adatbázisok létrehozását.

 

 • AJÁNLAT IGÉNYBEVÉTELE ÉS TARTALMA

 

 1. A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot (megrendelés) a leendő vevőnek (megrendelő) vagy törvényes képviselőjének kell megtennie, a CHILI HOTSPOT-nak címezve (elektronikus levélben, telefonon, postai úton, személyesen, a szolgáltató honlapján keresztül). A megrendelésnek az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges, az alábbi 5. pontban meghatározott előfizetői adatokon túl az alábbi adatokat kell minimum tartalmaznia:
 • az előfizetői hozzáférési pont létesítésének helyét (címét),
 • az igényelt szolgáltatási csomag megjelölését,
 • az előfizetői szerződés időtartamát
 • a választott díjfizetési módot és gyakoriságot.

A megrendelő a megrendelés CHILI HOTSPOT felé történő megtételekor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, az adatok valóságtartalmáért a megrendelő teljes felelősséggel tartozik.

A megrendelő által eljuttatott megrendelést a CHILI HOTSPOT a megrendelés teljesíthetősége érdekében megvizsgálja, és amennyiben az ajánlattétel (megrendelés) az előfizetői szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, a CHILI HOTSPOT – amennyiben lehetséges – a megrendelés megérkezését követő 5 (öt) napon belül határidő kitűzésével írásban felkéri a megrendelőt megrendelése megfelelő kiegészítésére.

Ilyen esetben a hiánytalan megrendelésnek a CHILI HOTSPOT-hoz való beérkezése tekintendő a megrendelés időpontjának.

 

 1. A megrendelést követően a CHILI HOTSPOT haladéktalanul, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja a szolgáltatás nyújtásának műszaki lehetőségét és értesíti a megrendelőt arról, hogy
  • az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg megküldi vagy átadja az előfizető részére az egyedi előfizetői szerződést azzal, hogy az előfizető köteles azt aláírva visszaküldeni a CHILI HOTSPOT-nak; vagy
  • a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az előfizetői szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, illetve az előfizető által a megrendelőlapon megjelölt, legfeljebb 90 napos időszakon belüli időpontig nem tudja biztosítani, de a megrendelést elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg a megrendelés beérkezésétől számított 90 napot; amennyiben az előfizető a CHILI HOTSPOT által ajánlott, legfeljebb 3 hónapon belüli kiépítést elfogadja, úgy a CHILI HOTSPOT az ajánlat elfogadására vonatkozó, előző pontban rögzítettek szerint jár el; vagy
  • az ajánlatot elutasítja.

 

 

 1. A CHILI HOTSPOT a megrendelést elutasíthatja, amennyiben:
  • a megrendelés műszakilag nem megvalósítható vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges berendezések telepítésének műszaki, hatósági korlátai vannak vagy a telepítés ésszerű költséghatárok mellett nem megvalósítható; vagy
  • a megrendelőnek a CHILI HOTSPOT-al szemben lejárt követelése volt bármely egyéb szolgáltatás nyújtásából származóan; vagy
  • a megrendelőnek a CHILI HOTSPOT-al fennálló bármely megelőző szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt a megrendelését megelőző 6 (hat) hónapon belül mondták fel.

 

 1. A CHILI HOTSPOT-ot nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az előfizetői szerződés az alábbi módokon jöhet létre:
  • jelenlévők között – különösen a CHILI HOTSPOT megbízásából eljáró megbízott kereskedő útján történő szerződéskötés esetén – az egyedi előfizetői szerződés aláírásával;
  • írásban az előfizető által aláírt egyedi előfizetői szerződés CHILI HOTSPOT-hoz történő visszaérkezése időpontjában, mely egyedi előfizetői szerződést a CHILI HOTSPOT-hoz történő visszaérkezést követően a CHILI HOTSPOT képviselője is aláírja és a szerződés egy példányát az előfizetőhöz haladéktalanul visszajuttatja;
  • ráutaló magatartás esetén a ráutaló magatartás tanúsításával.

 

Az előfizetői szerződés az egyedi előfizetői szerződésből és az ÁSZF-ből áll.

 

 1. Az előfizetői szerződésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
  • az előfizető neve;
  • az előfizető lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye;
  • az előfizetői hozzáférési pont helye;
  • az előfizető számlázási címe, számlaszáma; cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, adószáma,
  • kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: értesítési cím, telefonszám, mobil telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó személy neve.

 

 1. A CHILI-HOTSPOT által biztosított szolgáltatások igénybevételének feltétele az előfizetői szerződés megkötése.

A CHILI-HOTSPOT nem követelhet az előfizetőtől díjat, ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást, terméket vagy elektronikus hálózati eszközt értékesít, amelyet az előfizető nem rendelt meg. A CHILI-HOTSPOT erre vonatkozó ajánlata csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta.

 

A szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe. A CHILI-HOTSPOT az igényt abban az esetben elégíti ki, ha az előfizető által megvásárolandó hálózati eszköz telepítésének nincsenek műszaki, jogi, hatósági korlátai, és a telepítés ésszerű költséghatárok mellett megvalósítható. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az előfizető rendelkezzen már kiépített – vagy a szolgáltatás igénybevétele előtt kialakítandó -, vezeték nélküli internetelérést biztosító hálózattal és annak használatát lehetővé tevő, internetszolgáltatóval kötött felhasználói szerződéssel. A szolgáltatás igénybevétele időbeli korlátot nem tartalmaz. Az előfizető az előfizetői szerződés alapján az adott szolgáltatást a szerződés időtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni.

 

 1. A CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződés alapján az előfizetői szerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 napos határidőn belül megkezdi a szolgáltatás nyújtását. Az ÁSZF 2. pontja szerinti esetben, illetve amennyiben az előfizető ehhez az előfizetői szerződésben kifejezetten hozzájárul, a CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződésben megjelölt, az előfizetői szerződés megkötésétől számított 90 napon belüli későbbi időpontban kezdi meg a szolgáltatás nyújtását. Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az előfizetői szerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 napos határidőn belüli időpontban az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek az ÁSZF 2. pont második bekezdésében foglaltak szerint nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik. Az előfizető köteles a CHILI HOTSPOT vagy – amennyiben a szolgáltatás kiépítését a CHILI HOTSPOT alvállalkozója végzi – annak alvállalkozója által bemutatott jegyzőkönyvet aláírni, amely a kiépítés és az üzembe helyezés tényét és időpontját rögzíti. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szolgáltatás hozzáférési pont kiépítése az előfizető helyiségében hajtható végre, és az csak az előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy a szolgáltatóval, illetve az előfizetői hozzáférést nyújtó CHILI HOTSPOT-al történt megállapodás szerinti időpontban a szolgáltatón vagy az előfizetői hozzáférést nyújtó CHILI HOTSPOT-on kívüli okok miatt nem volt lehetséges, úgy a jelen pontban meghatározott létesítési határidő ezen időtartammal meghosszabbodik. Ha a CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt több mint 30 nappal túllépi, akkor az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az előfizető elállása esetén a felek elszámolnak, a CHILI HOTSPOT az adott szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti az előfizető számára, az előfizető pedig egyidejűleg köteles a CHILI HOTSPOT által részére átadott eszközöket a CHILI HOTSPOT részére átadni.

 

 1. A CHILI HOTSPOT az ajánlatokat az ÁSZF 1. pontjában meghatározottak szerint kezeli és veszi nyilvántartásba. A megrendelést követően bekövetkezett bármilyen változás, amely a megrendelő személyét vagy a CHILI HOTSPOT-nak korábban bejelentett adatait érinti, a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul írásban bejelentendő a CHILI HOTSPOT-nak.

 

 1. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

 1. A CHILI HOTSPOT a jelen ÁSZF alapján helyhez kötött, vezeték nélküli internethálózaton keresztül igénybe vehető internet- és adathálózati szolgáltatások nyújtását vállalja. Az egyes szolgáltatások leírását az ÁSZF II. pontja tartalmazza.
 2. Az előfizetői hozzáférési ponton túl az előfizető felel az általa alkalmazott eszköz hibátlan és biztonságos üzemeltetéséért (ide értve azt is, hogy az eszköz védett legyen a különféle informatikai biztonsági kockázatokkal: vírusokkal, feltöréssel szemben).
 3. A CHILI HOTSPOT által alkalmazott forgalommérés, -irányítás, illetve -menedzselés nincs hatással a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre.
 4. Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a CHILI HOTSPOT haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A CHILI HOTSPOT a tájékoztatásért külön díjat nem kér az előfizetőtől. A CHILI HOTSPOT által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti a szolgáltatót a védelem érdekében teendő, a hálózat egységességével és a szolgáltatás megszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól.

Az előre nem látható és el nem hárítható külső oknak (vis maior) tekinthető, biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események vagy fenyegetések esetén a CHILI HOTSPOT az ÁSZF 6. pontja szerint szüneteltetheti a szolgáltatást.

 1. Az előfizető felel a tulajdonában vagy fenntartásában lévő vezetékszakasz vagy hálózat, illetve távközlési végberendezés meghibásodásából, a berendezések ellenőrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelelő biztosításából eredően a CHILI HOTSPOT-nak vagy harmadik személynek okozott károkért.
 2. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet:
 • az előfizető, a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett, a hálózati eszköz átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt – amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre – amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg;
 • előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén;

Felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a CHILI HOTSPOT jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg az előfizető nem ad a szolgáltatás 6 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot.

Ha a CHILI HOTSPOT érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre – ide nem értve az ÁSZF-ben meghatározott cserét, felújítást, karbantartást –, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a CHILI HOTSPOT köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a CHILI HOTSPOT igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett.

A szolgáltatás szünetelhet az előfizető CHILI HOTSPOT-hoz benyújtott írásos kérelmére is. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. Egy előfizetői szerződésben foglalt több szolgáltatás esetén a felek kölcsönös egyetértésük esetén megállapodhatnak, hogy a szünetelés kizárólag az előfizető által kért szolgáltatásra terjedjen ki. Szünetelés az előfizető által a szünetelés megrendelésekor meghatározott, legalább 7 napos, legfeljebb 6 hónapos időtartamra kérhető. A szünetelési díj a havi díj 10 százaléka. A CHILI HOTSPOT az előfizető által előre meghatározott időtartamra vonatkozó szüneteltetési díját egy összegben, a szünetelés megrendelését követően jogosult kiszámlázni. Amennyiben a szolgáltatás szünetelését határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkező előfizető kéri, az előfizetői szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A CHILI HOTSPOT az előfizető által kért szünetelési időszak végén a szolgáltatást visszakapcsolja, és erről az előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti; amennyiben a visszakapcsolás helyszíni intézkedést is igényel, a szolgáltató helyszínenként az 1. sz. mellékletben meghatározott kiszállási díjjal megegyező mértékű visszakapcsolási díjat számíthat fel.

 1. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:
 • a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a CHILI HOTSPOT hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti;
 • az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt – de legalább 30 napos – határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott megfelelő vagyoni biztosítékot;
 • ha a CHILI HOTSPOT rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.

A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a CHILI HOTSPOT nem él felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A CHILI HOTSPOT a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel. Ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről a CHILI HOTSPOT hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a CHILI HOTSPOT köteles a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. Amennyiben az előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést felmondja, és arról a CHILI HOTSPOT a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a CHILI HOTSPOT – az előfizető ellentétes nyilatkozata hiányában – a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja. A CHILI HOTSPOT a szolgáltatás korlátozásának idejére a nyújtott szolgáltatással arányos díjat számít fel. A szolgáltató a szolgáltatás újbóli igénybevehetőségének biztosításáért az 1. sz. mellékletben meghatározott mértékű egyszeri – visszakapcsolási – díjat számolhat fel.

 1. A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a CHILI HOTSPOT nem mondja fel az előfizetői szerződést, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti. A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számíthat fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a CHILI HOTSPOT a szolgáltatás felfüggesztése időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az előfizetői szerződést felmondhatja. A CHILI HOTSPOT jogosult az előfizetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel felmondani, és ennek tartamára a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető az előfizetői szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.

 

 1. A CHILI HOTSPOT a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálja és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíti arról, ha
 • további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet); vagy
 • a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a CHILI HOTSPOT érdekkörébe tartozó okból merült fel.

A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát.

 1. Nem köteles a CHILI HOTSPOT 48 órán belül a hibabehatároló eljárás eredményéről értesíteni az előfizetőt, amennyiben a valós, a CHILI HOTSPOT érdekkörébe tartozó hiba elhárításához nem szükséges helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat. A CHILI HOTSPOT köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani, és azért díjat, illetve a CHILI HOTSPOT-nál felmerülő (javítási, kiszállási stb.) költséget nem számíthat fel, továbbá a hiba behatárolása és elhárítása során az előfizető helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az előfizetőre. Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges, a hozzájárulást a CHILI HOTSPOT-nak a fenti 48 órás határidőn belül meg kell kérnie. A hozzájárulás beszerzésének ideje nem számít be a jelen bekezdésben meghatározott határidőbe. A CHILI HOTSPOT a hibabejelentéstől számított 48 órán belül köteles az előfizetőt a hozzájárulás szükségességéről és okáról, valamint arról értesíteni, hogy a hozzájárulás beszerzésének ideje nem számít be a jelen bekezdésben meghatározott határidőbe. Ha a hibabejelentés kivizsgálása vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében lehetséges és a CHILI HOTSPOT által a fenti értesítésben az arra javasolt időpont az előfizetőnek nem megfelelő, akkor a CHILI HOTSPOT által javasolt időponttól az előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe. Ha a hibabejelentés kivizsgálása vagy a hiba kijavítása időpontjában a CHILI HOTSPOT és az előfizető a fentiek szerint megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a CHILI HOTSPOT érdekkörén kívül eső ok miatt nem volt lehetséges, úgy a CHILI HOTSPOT érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a CHILI HOTSPOT kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig eltelt időtartam nem számít bele a hiba kijavítására meghatározott határidőbe. A CHILI HOTSPOT a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíti az előfizetőt a hiba elhárításáról. A CHILI HOTSPOT a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet. Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam.

 

 1. Az előfizető az előfizetői szolgáltatási hibás teljesítése esetén:
 • hibabejelentést tehet
 • bejelentést, panaszt tehet a CHILI HOTSPOT elérhetőségein;
 • hatósághoz, békéltető testülethez, bírósághoz fordulhat;
 • kártérítésre lehet jogosult;
 • az előfizetői szerződés felmondására jogosult.

 

 1. A CHILI HOTSPOT az előfizetői és felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az előfizetők és felhasználók tájékoztatására telefonos, postai úton történő írásbeli és internetes elérést biztosít.

Az előfizető a bejelentést vagy panaszt megteheti telefonon, írásban, postai úton – ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben – vagy elektronikus levélben (e-mail) a CHILI HOTSPOT honlapján közzétett e-mail címre küldve. Az előfizető által telefonon tett bejelentést, panaszt a CHILI HOTSPOT azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a CHILI HOTSPOT a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az előfizetőnek postai vagy elektronikus levélben – az előfizető választása szerint – megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a CHILI HOTSPOT a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a  telefonon közölt szóbeli panasz esetén az előfizetőnek küldendő érdemi válasszal együtt megküldi.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • a panaszos előfizető nevét, lakcímét;
 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;
 • a panasz részletes leírását, a panaszos előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzékét;
 • a CHILI HOTSPOT nyilatkozatát az előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását;
 • a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét;
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

 

Az írásbeli panaszt a CHILI HOTSPOT 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a CHILI HOTSPOT indokolással látja el. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató 1 évig megőrzi, és az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a CHILI HOTSPOT tájékoztatja az előfizetőt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, megadva az illetékes hatóság, illetve a szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület levelezési címét is.

Ha az előfizető a CHILI HOTSPOT által felszámított díj összegét vitatja, a CHILI HOTSPOT a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a bejelentéstől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az előfizetőt, hogy a díjreklamációnak helyt ad-e. A bejelentés megvizsgálásának befejezéséig a CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződést nem mondhatja fel a díj nemfizetése miatt. Ha az előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a CHILI HOTSPOT-hoz, és a díjreklamációt nem utasítja el 5 napon belül, a díjreklamációban érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a CHILI HOTSPOT a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként pedig a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül – az előfizető választása szerint – a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik az előfizető által késedelmes díjfizetés esetén fizetendő kamat mértékével. A CHILI HOTSPOT az előfizető kérésére az adatkezelési szabályok figyelembe vételével biztosítja, hogy az előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

 1. A CHILI HOTSPOT által küldött elektronikus levél esetén a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig – az előfizető értesítését megtörténtnek kell tekinteni.

Amennyiben az elektronikus levélben történő értesítés megtörténte az előfizető érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést – az ellenkező bizonyításáig – a CHILI HOTSPOT legalább két alkalommal, legalább 5 napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a CHILI HOTSPOT az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a CHILI HOTSPOT az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

A szolgáltató által tértivevény-szolgáltatással küldött és kézbesített értesítés esetén – az ellenkező bizonyításáig – a kézbesítés postai szolgáltató által rögzített időpontjában az előfizető értesítését megtörténtnek kell tekinteni.

Az értesítési kötelezettség elektronikus levélben és egyszerű – nem tértivevényes –  postai levélben történő teljesítése – ha azt az ellenérdekű fél vitatja – az értesítés címzetthez való megérkezésének, kézbesítése megtörténtének (átvételének) bizonyítására hatósági eljárásban nem alkalmas, bizonyítékként nem szolgálhat.

 1. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 1. A hálózati eszközre alkalmazandó eladási árakat a mindenkori hatályos árjegyzék tartalmazza, amely egyben az adásvételi szerződés mellékletét képezi, úgymint az üzemeltetett készülékek listáját is. A hálózati eszköz üzemeltetésére vonatkozó díjakat és költségeket pedig az üzemeltetési szerződés, illetve annak mellékletei rögzítik. Az árak darabonként, illetve szolgáltatásonként értendőek. A CHILI HOTSPOT bármikor jogosult egyoldalúan módosítani az általa alkalmazott hatályos árjegyzéket.
 2. A Vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kifizetni a hálózati eszköz szerződés szerinti vételárát a CHILI HOTSPOT részére. A vételárat akkor kell időben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírják a CHILI HOTSPOT bankszámláján vagy képviselője részére készpénzben átadják. A fizetési kötelezettségek teljesítése banki átutalás, készpénz átutalási megbízás vagy készpénzben történő fizetés útján történik.
 3. Amennyiben a hiba az előfizető érdekkörében merül fel és azt a helyszíni hibabehatárolás is megerősíti, a CHILI HOTSPOT jogosult az 1. sz. mellékletben meghatározott kiszállási díjat kiszámlázni előfizető részére.
 4. Az előfizető köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben a számla összegét a számlán feltüntetett időpontig nem fizeti meg. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, a késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyvben meghatározott törvényes mértékű késedelmi kamat.
 5. Amennyiben az előfizető egy éven belül két alkalommal 15 napos fizetési késedelembe esik, a CHILI HOTSPOT jogosult az előfizetőtől vagyoni biztosítékot kérni. A vagyoni biztosíték összege megegyezik az adott előfizető által a felhívást megelőző 6 hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy hónapra vetített összeg kétszeresével. 45 napos fizetési késedelem esetén a CHILI HOTSPOT jogosult díjigényét a vagyoni biztosíték összegéből kielégíteni. Az előfizető köteles a szerződés időtartama alatt a vagyoni biztosíték összegét folyamatosan a CHILI HOTSPOT-nál letétbe helyezni. Amennyiben a vagyoni biztosíték összegéből a CHILI HOTSPOT a díjhátralékot levonja, az előfizető köteles a biztosíték összegét a levont összeggel a levonásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kiegészíteni. Amennyiben az előfizetői szerződés megszűnik, a CHILI HOTSPOT a vagyoni biztosíték tartozásokkal csökkentett összegét kamatmentesen, egy összegben átutalja az előfizető által megjelölt bankszámlára vagy címre.
 6. AZ ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
 7. Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott. A határozott időtartamú szerződés legfeljebb 60 hónapra köthető meg. A CHILI HOTSPOT nem köteles rövidebb határozott időtartamú, illetve határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét felkínálni, illetve azok feltételeit bemutatni. Az előfizetői szerződés a CHILI HOTSPOT által történő aláírás napján vagy ráutaló magatartás esetén az előfizetői hozzáférési pont telepítésének napján lép hatályba és, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, vagy felmondás útján előbb meg nem szűnik, az előfizetői szerződésben meghatározott időtartamig vagy határozatlan ideig marad hatályban.
 • Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei
 1. A CHILI HOTSPOT és az előfizető az előfizetői szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatja.
 2. A CHILI HOTSPOT fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amennyiben azt a gazdasági, jogi vagy egyéb körülmények változása szükségessé teszi.
 3. Az ÁSZF módosításáról a CHILI HOTSPOT a Vevőt legkésőbb a változás hatálybalépése napját megelőző öt (5) munkanapon elektronikusan értesíti a CHILI HOTSPOT honlapján történő megjelenítés útján.
 4. Ha a Vevő a CHILI HOTSPOT által kezdeményezett módosítást nem fogadja el, a CHILI HOTSPOT úgy tekinti, hogy a módosítás hatálybalépésének napjával a Vevő a módosítással érintett szerződést felmondta. Ebben az esetben a CHILI HOTSPOT és a Vevő kötelesek egymással legkésőbb a felmondási idő lejártáig elszámolni, tartozásaikat megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az előző naptári évre a KSH által kimutatott fogyasztói árindexet meg nem haladó, naptári évenként egy alkalommal alkalmazott díjemeléssel összefüggésben.
 1. Amennyiben a Vevő a módosítás ellen, annak hatálybalépése napjáig írásban (postai levélben vagy elektronikusan e-mail-ként küldött levélben) nem tiltakozik, a CHILI HOTSPOT úgy tekinti, hogy a Vevő a módosítást elfogadta.
 2. A határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló magatartással nem módosítható. A CHILI HOTSPOT a már megkötött egyedi előfizetői szerződéseket és a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit nem érintő módon korlátozás nélkül jogosult az ÁSZF módosítására, így különösen szöveg pontosítására, helyesbítésére, új szolgáltatás vagy szolgáltatási csomag bevezetésére, hálózatfejlesztés vagy más műszaki ok miatti módosításra. A CHILI HOTSPOT módosíthatja a díjakat, ha a CHILI HOTSPOT gazdálkodása miatt, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények miatt ez indokolt. Ezek a körülmények különösen lehetnek az üzemeltetési, működési költségek emelkedése, valamint a hálózati eszköz és hálózat műszaki korszerűsítése. A CHILI HOTSPOT elérhetőségeinek változása esetén a CHILI HOTSPOT-ot nem terhelik a szerződés módosításához kapcsolódó fenti kötelezettségek. A CHILI HOTSPOT ezt az információt honlapján naprakészen hozzáférhetővé teszi. A CHILI HOTSPOT a jelen pontban foglalt értesítési határidőket nem alkalmazza az ÁSZF azon módosításaira, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken.
 3. Az előfizető írásban kérheti az előfizetői szerződésben meghatározott előfizetői hozzáférési pont áthelyezését a CHILI HOTSPOT földrajzi szolgáltatási területén belül. A CHILI HOTSPOT a hiánytalan áthelyezési igény CHILI HOTSPOT-hoz való beérkezését követő 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti az igénylőt arról, hogy
  • az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt legfeljebb az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény CHILI HOTSPOT-hoz való beérkezésétől számított 3 hónapon belüli időpontban teljesíti;
  • az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában a fenti előző pont szerinti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot; vagy
  • az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja.

A CHILI HOTSPOT az áthelyezésért díjat számíthat fel, melynek mértékét az ÁSZF 1. sz. melléklete határozza meg. Az előfizetői hozzáférési pont áthelyezése során a korábbi előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetelhet. Ha szünetelés történik, akkor a szünetelés időszakára a szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg.

 1. Az előfizető az előfizetői adataiban, így különösen a számlázási címben bekövetkezett változást köteles a CHILI HOTSPOT részére a változást követően haladéktalanul írásban, beazonosítható adatokkal bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és az előfizető emiatt történő késedelembe esése késedelmi kamatfizetési kötelezettséget keletkeztet.
 2. A CHILI HOTSPOT az előfizető (vagy megszűnés esetén a jogutód, elhalálozás esetén az örökös) kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az egyedi előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Ebben az esetben az előfizető nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás esetén fizetendő díj összegét az ÁSZF 1. sz. melléklete határozza meg.

A CHILI HOTSPOT a meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 napon, illetve amennyiben a CHILI HOTSPOT az átírási kérelem teljesítését díj megfizetéséhez köti, az átírási díj megfizetésétől számított 15 napon belül teljesíti az átírási kérelmet, illetve értesíti az előfizetőt az átírási kérelem elutasításáról.

 1. A CHILI HOTSPOT a határozatlan idejű előfizetői szerződést 60 napos felmondási idővel bármikor jogosult felmondani.
 2. A CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 napos határidővel mondhatja fel, ha
  • az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a CHILI HOTSPOT hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
  • az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a CHILI HOTSPOT számára, hogy a bejelentett vagy a CHILI HOTSPOT által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze;
  • a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti; vagy
  • az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja;
  • a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a CHILI HOTSPOT-ot lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette, mely esetben a CHILI HOTSPOT a felmondási idő időtartamára a szolgáltatást jogosult felfüggeszteni.

A CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első – az egyedi előfizetői szerződésben az előfizető által megadott pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre elektronikus levélben, vagy más módon küldött – értesítés elküldését 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Amennyiben a CHILI HOTSPOT a figyelmeztető értesítést az egyedi előfizetői szerződésben az előfizető által megadott pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre elektronikus levélben küldte meg, azt az elküldést követő munkanapon az előfizető részére kézbesítettnek kell tekinteni. Nem jogosult a CHILI HOTSPOT felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 10.000,- Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén 10.000,- Ft-ot, vagy ha az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti.

Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a CHILI HOTSPOT felmondásával. Erről a CHILI HOTSPOT haladéktalanul értesíti az előfizetőt.

A CHILI HOTSPOT jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. Amennyiben a CHILI HOTSPOT a szolgáltatás nyújtását legfeljebb 6 hónapra felfüggesztette, és a felfüggesztés oka változatlanul fennáll, a CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződést a szolgáltatás felfüggesztés időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel felmondhatja.

 1. A határozatlan idejű előfizetői szerződést az előfizető 15 napos felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az előfizetői szerződés rendes felmondása esetén a CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződés megszűnésének napjáig járó előfizetési díjon kívül semmilyen díjat (kiszállási díj, egyéb költség) nem követel az előfizetőtől (kivéve leszerelés).
 2. Az előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést a szolgáltató szerződésszegése esetén – különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben – jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni:
  • a CHILI HOTSPOT a szolgáltatás telepítésével több mint 30 (harminc) napos késedelembe esik és az előfizető nem tűz póthatáridőt;
  • a CHILI HOTSPOT ismételt súlyos szerződésszegését az előfizető írásbeli felszólítása ellenére 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja;
  • a CHILI HOTSPOT elleni jogerős bírósági végzés alapján felszámolási eljárás indul;
  • a CHILI HOTSPOT a hibát a hibabejelentést követő 30 (harminc) napon belül sem tudja elhárítani.

A határozott idejű szerződés előfizető általi rendkívüli felmondása esetén a szerződés a felmondó nyilatkozat CHILI HOTSPOT-hoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.

 1. Az előfizetői szerződés megszűnik továbbá:
  • az előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével;
  • a CHILI HOTSPOT jogutód nélküli megszűnésével;
  • a felek közös megegyezésével.

Az előfizető az ÁSZF fenti VII. 4. pontja szerint mondhatja fel az előfizetői szerződést az előfizetői szerződés CHILI HOTSPOT általi egyoldalú, az előfizető számára hátrányos módosítása miatt.

 1. A határozott időtartamú előfizetői szerződés a meghatározott idő elteltével megszűnik. A CHILI HOTSPOT az előfizetőt a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton (e-mailben) a szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal tájékoztatja a határozott idejű szerződésből hátralévő napok számáról és a szerződés megszűnésének időpontjáról. A felek a határozott időtartamú előfizetői szerződésben szabadon megállapodhatnak a határozott időtartamú előfizetői szerződés megszűnését követő új előfizetői szerződés szerződéses feltételeiről, amely esetben a létrejövő új szerződés csak határozatlan időtartamú lehet. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

A CHILI HOTSPOT jogosult a határozott idejű szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az előfizető ellen jogerősen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb, az előfizető fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. Az előfizető köteles a CHILI HOTSPOT-ot haladéktalanul értesíteni ilyen eljárás megindulásáról.

 1. Az előfizetői szerződés felmondását írásban kell közölni a másik féllel. A CHILI HOTSPOT az előfizetői szerződés felmondását írásban, ajánlott levélben küldi meg. A CHILI HOTSPOT általi felmondásnak tartalmaznia kell:
  • a felmondás indokát;
  • a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját; és
  • ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását arról, hogy ha a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg.
 • VEGYES RENDELKEZÉSEK
 1. Az ÁSZF annak elfogadása napján lép hatályba.
 2. A Szerződésekből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani.
 1. A felek kötelesek a szolgáltatás nyújtása / igénybevétele és szerződéses kötelezettségeik teljesítése során jóhiszeműen eljárni és együttműködni, valamint a másik felet a szolgáltatás nyújtásával / igénybevételével, valamint a szerződéssel kapcsolatban minden lényeges körülményről megfelelő időben tájékoztatni.
 2. A CHILI HOTSPOT az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az Előfizetői Szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelheti:
  • az ÁSZF fenti III.5. pontja szerinti személyes adatok;
  • az előfizető és az előfizetési hely címe;
  • a szolgáltatás típusa, iránya, a továbbított adat terjedelme, IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók, Facebook közösségi oldalon a felhasználó által nyilvánosan megosztott adatok;
  • a szolgáltatási időszak dátuma;
  • a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
  • tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;

A fenti adatok a fenti céllal, a keletkezéstől az előfizetői szerződésből az adattal összefüggésben eredő igények elévüléséig (1 év) kezelhetők. A CHILI HOTSPOT – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából – kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a CHILI HOTSPOT-nál rendelkezésre álló fenti adatokat.

A fenti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, a fent meghatározott adatmegőrzési időn belül átadhatók:

 • azoknak, akik a CHILI HOTSPOT megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését illetve az ügyféltájékoztatást végzik;
 • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
 • a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;
 • ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében, az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére.

A CHILI HOTSPOT értéknövelt szolgáltatások nyújtása, vagy saját üzletszerzés céljából – az előfizető vagy a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával – az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig feldolgozhatja a fenti adatokat. A CHILI HOTSPOT biztosítja, hogy az előfizető és a felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhassa.

 1. Az előfizető a szolgáltatást rendeltetésszerűen köteles használni. Amennyiben az előfizető a szolgáltatás rendeltetésszerű használatára vonatkozó kötelezettségét megszegi, a CHILI HOTSPOT a feltételek fennállása esetén a szolgáltatás nyújtását korlátozhatja, illetve az előfizetői szerződést felmondhatja.
 2. Az előfizetői szerződés megkötését követően az előfizető az adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni, és a CHILI HOTSPOT kérésére hitelt érdemlő módon igazolni a szolgáltatónak.
 3. Amennyiben az egyedileg kötött Szerződések és az ÁSZF valamely rendelkezése között ellentmondás van, a felek jogviszonyára a konkrét egyedi szerződési rendelkezést kell alkalmazni.
 4. A CHILI HOTSPOT és a Vevő között létrejött Szerződésekre az elfogadás napján hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései módosításra kerülnek, a módosított rendelkezéseket a korábban kötött szerződésekre csak abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben a felek erről kifejezetten megállapodnak. Kifejezett megállapodásnak minősül, ha a CHILI HOTSPOT a módosított ÁSZF-et email levél útján vagy a honlapján közzéteszi, vagy más igazolható formában közli a Vevővel, aki az ellen a kézbesítést követő 8 napon belül írásban kifejezetten nem tiltakozik.
 5. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával és az előfizetői szerződés megkötésével egyben elfogadja a Facebook alkalmazás használata tekintetében irányadó, a Facebook honlapján közzétett, mindenkor hatályos ÁSZF-t is.
 6. A jelen ÁSZF bármely pontjának, rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF és ezáltal a Szerződések többi részének, illetve rendelkezéseinek érvényességét.
 7. Jelen szerződés utóbb hozzáférhető és nyomtatható.

 

 

 

 

 

Hozzászólások lezárva.